ישיבת ועד שלא מן המניין (באמצעות “זום”) מיום 25 בפברואר 2021