מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

הבהרה משפטית...

תנאי שימוש באתר
המידע המופיע באתר ועד מקומי רמות השבים ( להלן:” המידע”) נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש ואינו בא כתחליף
המידע המתפרסם באתר זה מיועד לשמש כלי עזר בידי המשתמשים, ואינו מחייב או בא כתחליף לעיון בחומר המקורי או במקום המידע הרשמי הנמסר על-ידי עובדי הועד.
אין בו כדי להטיל על ועד מקומי רמות השבים ו/או על כל תאגיד מוניציפלי הקשור לועד ו/או על כל גוף אחר הקשור לועד מקומי רמות השבים חובה כלשהי כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.
ועד מקומי רמות השבים ו/או תאגיד הקשור לועד כלשהו ו/או גוף אחר הקשור לועד מקומי רמות השבים אינם אחראים לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראת דין, הסכם ,מסמכי המכרז, וכיו”ב) כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע ברישומי הועד ו/או בתיקים המצויים במשרדי ועד מקומי רמות השבים ו/או אצל הגופים האחרים המפורטים לעייל והמחזיקים במידע הנ”ל.​
מדיניות הפרטיות באתר
ועד מקומי רמות השבים (להלן: ” ועד מקומי רמות השבים” או “הועד”) מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל (להלן: “האתר”). תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמש ועד מקומי רמות השבים במידע שנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר, או שנאסף על-ידו בעת השימוש באתר. השימוש באתר ובכלל זה בשירותים והתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו (להלן “מדיניות הפרטיות”).
מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.
מידע שנאסף במהלך שימושך באתר
בעת השימוש שלך באתר, יאסוף ועד מקומי רמות השבים מידע על נוהגיך באתר, לרבות תוכן שיצרת או טענת לאתר, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד. בנוסף, ועד מקומי רמות השבים רשאי לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם שימושך באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.
מסירת פרטים לאתר
בעת ביצוע פעולות באמצעות האתר, כגון: עיון בדבר ראש הועד, יתועדו פרטי קריאתך. במדורים ובשירותים נוספים באתר, לדוגמה בדף “צור קשר – פניות הציבור”, תתבקש למסור פרטים אישיים, לרבות מידע הנוגע אליך באופן אישי, ביניהם: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומידע בנוגע לנושא הפנייה שלך. השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.
עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, לרבות לסכל את השלמת הביצוע של פנייתך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר.
חלקים מסוימים באתר מפנים לאתרים חיצוניים שאינם בשליטת ועד מקומי רמות השבים, כך לדוגמא במידה ותבחר לשלם עבור מיסי הארנונה באמצעות האינטרנט תועבר לאתר ייעודי המשמש לגביית תשלומים מסוג זה. שים לב כי ועד מקומי רמות השבים אינה מנהלת את האתרים האלה וכי שימושך בהם כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הנהוגה בהם.
השימוש במידע
הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש שלך באתר, יישמרו ברישומי ועד מקומי רמות השבים ויעשה בהם שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן למטרות המפורטות להלן:
כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר.
כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את ועד מקומי רמות השבים לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
כדי לשלוח אליך מדי פעם עלון מידע מקוון בדבר שירותיו ותכניו של האתר, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך שימושך באתר או בכל עת אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו של המידע. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982.
ליצירת הקשר אתך כשהועד סבור שקיים צורך בכך.
לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.
מסירת מידע לצד שלישי
ועד מקומי רמות השבים לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן:
ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ובכלל זה לצורך משלוח עלון המידע המקוון המופץ על ידי הועד.
אם תפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי ועד מקומי רמות השבים כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
אם יתקבל בידי ועד מקומי רמות השבים צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי.
בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין ועד מקומי רמות השבים.
בכל מקרה שועד מקומי רמות השבים תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
ועד מקומי רמות השבים יהיה רשאי להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לועד מקומי רמות השבים, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.
ועד מקומי רמות השבים רשאי למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בועד מקומי רמות השבים וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעו הבלעדי, אך הוא לא יחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהותך ללא הסכמתך.
אם ועד מקומי רמות השבים יארגן את פעילותו או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שישנה את המבנה המשפטי או יתמזג עם גוף אחר (למשל, עם עירייה נוספת) או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – הו יהיה זכאי להעביר לעירייה החדשה או לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ברישומי ועד מקומי רמות השבים ובלבד שהמועצה החדשה או תאגיד זה יקבלו על עצמם כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
יובהר כי ועד מקומי רמות השבים לא יעביר לאדם, גוף ציבורי או חברה אחרים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא בהתאם למדיניות פרטיות זו או בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.
Cookies
באתר נעשה שימוש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע.
‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.
בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע.
הסרה ומחיקה של מידע אישי מרישומי האתר
אם ברצונך למחוק מרישומי ועד מקומי רמות השבים מידע אישי מזהה שלך, תוכל לפנות לועד מקומי רמות השבים.
ועד מקומי רמות השבים יודיע לך אם בקשתך אושרה. ועד מקומי רמות השבים רשאי לא לאשר את בקשתך, למשל, אם היא סבור כי מחיקת המידע עלולה לסכן את פעילותו התקינה של האתר והשירותים הכלולים בו, או לפגוע במשתמשים אחרים. בכל מקרה, ועד מקומי רמות השבים יהא רשאי לשמור כל מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי, שיווק וכד’.
אבטחת מידע
ועד מקומי רמות השבים מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי ועד מקומי רמות השבים, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, ועד מקומי רמות השבים לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
שינויים במדיניות הפרטיות
ועד מקומי רמות השבים רשאי לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, לרבות בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.