פרוטוקול ישיבת ועד מספר 25 ומפגש תושבים בנושא בית הכנסת מיום 8 באוגוסט 2016