פרוטוקול ישיבת ועד שלא מן המניין (באמצעות זום) מיום 25 באפריל 2021