פרוטוקול ישיבת ועד שלא מן המניין מיום 09 בנובמבר 2023