פרוטוקול ישיבת ועד שלא מן המניין מיום 12 באוקטובר 2023