פרוטוקול ישיבת ועד שלא מן המניין מיום 14 בנובמבר 2023