פרוטוקול ישיבת ועד שלא מן המניין מיום 22 בדצמבר 2020